Všeobecné podmienky používania

I. Základné ustanovenia

I.1. Prevádzkovateľom internetových stránok www.modio.sk (ďalej tiež "Internetové stránky") je spoločnosť FASTFORWARD VENTURES LLC (ďalej tiež "Prevádzkovateľ").
I.2. Každý Užívateľ je povinný sa pred používaním Internetových stránok zoznámiť s týmito Všeobecnými podmienkami použitia (ďalej tiež "Podmienky"), používaním Internetových stránok potom prejavuje súhlas s týmito Podmienkami a ich jednotlivými ustanoveniami, ktorými je právne viazaný a je povinný sa nimi riadiť. Vzťahy medzi stranami vyplývajúce z používania Internetových stránok či vznikajúce v súvislosti s nimi sa riadia najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len "OZ").
I.3. Účelom Internetových stránok je poskytnúť používateľom informácie o ponukách tovaru v e-shopoch a kamenných predajniach.

II. Vylúčenie a zrieknutie sa záruky

II.1. Údaje na Internetových stránok sú poskytované "tak, ako sú", teda bez záruky o ich pravdivosti a presnosti. Internetové stránky používate na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za následky použitia informácií nájdených na Internetových stránkach.
II.2. Prevádzkovateľ nezaručuje že informácie na Internetových stránok zodpovedajú účelu vašej návštevy.
II.3. Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušenú a bezchybnú prevádzku Internetových stránok.
II.4. Všetky informácie o produktoch uvedené na Internetových stránok sú čerpané z dát uvedených predajcov. Uvedené informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť použité na vymáhanie tovaru podľa uvedených špecifikácií. Informácie o produktoch a zľavách nemôžu predstavovať a nepredstavujú ponuku na uzavretie zmluvy podľa § 1732 ods. 1 OZ ani návrh podľa § 1732 ods. 2 OZ ani verejný prísľub alebo výzvu na predloženie ponuky podľa § 1733 OZ. Vzhľadom k účelu a funkcii Internetových stránok nemôžu žiadnej strane vzniknúť nároky z ukončenia rokovaní o zmluve podľa § 1729 OZ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú chybnou informácií či nesprávností údajov uvedených na Internetových stránok a Používateľovi nemôže v dôsledku týchto informácií alebo údajov vzniknúť právo na vymáhanie akejkoľvek náhrady škody či iného nároku voči Prevádzkovateľovi. Riziko vzniku škody v súvislosti s chybnými údajmi nesie výlučne Užívateľ sám.
II.5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť a presnosť informácií prezentovaných na Internetových stránok a vyhradzuje si právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť akýkoľvek materiál umiestnený na Internetových stránok.
II.6. Internetové stránky môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré patria iným fyzickým alebo právnickým osobám. Uznávate a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prístupnosť alebo obsah týchto zdrojov ani za následky spojené s použitím takéhoto obsahu.
II.7. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek dočasne alebo trvalo ukončiť, obmedziť či upraviť prevádzkovanie Internetových stránok, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

III. Ochrana osobných údajov

III.1. Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi poskytovanými prostredníctvom Internetových stránok sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.
III.2. Prevádzkovateľ je jediným spracovateľom osobných údajov poskytnutých prostredníctvom Internetových stránok.
III.3. Osobné údaje je možné na písomnú žiadosť Používateľa vymazať z databázy. Prevádzkovateľ potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.
III.4. K optimalizácii poskytovaných služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti využíva Internetové stránky súbory cookies, s ktorých použitím vyjadruje Užívateľ súhlas.

IV. Zakázaná činnosť

IV.1. Používateľ Internetových stránok nesmie používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na bezpečnú prevádzku Internetových stránok a iných zariadení Prevádzkovateľa či ďalších Užívateľov internetu.
IV.2. Používateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bol narušený prevádzku servera Prevádzkovateľa, na ktorom je Internetové stránky prevádzkovaný, alebo vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takejto činnosti pomáha tretej osobe. Používateľ najmä nesmie server Prevádzkovateľa, na ktorom je Internetové stránky prevádzkovaný, zaťažovať automatizovanými požiadavky.
IV.3. Používateľ Internetových stránok nesmie žiadnym spôsobom (automatizovane i neautomatizovane) vyťažovať databázu a / alebo Internetové stránky Prevádzkovateľa. Užívateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom preberať obsah Internetových stránok pre účely nezlúčiteľné s účelom Internetových stránok podľa čl. I.3. Podmienok.

V. Záverečné ustanovenia

V.1. Internetové stránky a jeho jednotlivé súčasti (softvér, grafický dizajn atď.) Sú chránené autorským právom Prevádzkovateľa. Každý je povinný vyvarovať sa porušovania týchto autorských práv, inak sa vystavuje možnosti súdneho postihu (náhrada škody, trestná zodpovednosť, atď.).
V.2. Nič v týchto Podmienkach nezakladá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom vzťah splnomocnenia, zastupiteľstvo, společnictví, spolupráca, zamestnanecký alebo akýkoľvek iný dlhodobý alebo opakovaný vzťah, ktorý nie je priamo špecifikovaný v týchto Podmienkach.
V.3. Prevádzkovateľ je oprávnený Podmienky kedykoľvek zmeniť (§ 1752 OZ). Tieto zmeny sú pre Používateľa záväzné od okamihu ich zverejnenia, popr. od iného neskoršieho okamihu uvedeného Prevádzkovateľom.
V.4. Zmluva o poskytovaní služieb vrátane obchodných podmienok je archivovaná Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

1. mája 2020
FASTFORWARD VENTURES LLC